Kundenbindungs-Strategie

Entwicklung der Kundenbindungsstrategie bei Cortal Consors.

Umsetzung der Aktion "Cortal Consors MINI Leasing"

TV, Print, Online

380 gebrandete MINIs

600K Mediawert

Top Fangemeinde

Kundenbindung 90%
Upselling 30%
Cross-Selling 76%